Żeglarski sklep internetowy dla prawdziwych pasjonatów

Compass nano All in One Set

185,95 PLN
(371,90 PLN / 1 Liter)

z podatkiem VAT plus koszty wysyłki

dostepny

  • 138170 138170_10
Dalsze informacje o produkcie
Opakowanie 500 ml z 3 ściereczkami do polerowania. Używaj środków biobójczych w bezpieczny...więcej

Informacje o produkcie "Compass nano All in One Set"

Opakowanie 500 ml z 3 ściereczkami do polerowania. Używaj środków biobójczych w bezpieczny sposób, zawsze czytaj etykiety. OSTRZEŻENIE: Produkt niebezpieczny ZAGROŻENIA: H225- Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319- Działa drażniąco na oczy. H336- Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH208- Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102- Chronić przed dziećmi. P210- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P260- Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P271- Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P305+P351+P338 W przypadku kontaktu z oczami: Delikatnie płucz wodą przez kilka minut. Usuń soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. Kontynuuj płukanie. P337+P313 Jeśli podrażnienie oka utrzymuje się zasięgnąć porady lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnie/ regionalnie/ krajowo/ międzynarodowo przepisami.

Więcej informacji "Compass nano All in One Set"

Impregnat NanoClean- Compass Impregnat NanoClean- Compass
(233,90 PLN / 1 Liter)
116,95 PLN
Ostatnio oglądane